WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Seccopor-Grosso

SKU#: KEIM Seccopor-Grosso
Hoeveel verf heb ik nodig?
77,06
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM SECCOPOR®- GROSSO

PRODUCTOMSCHRIJVING
Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed vochttransport en uitstekende vochtregulering. Normaalputzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement met minerale toeslagen en speciale poriënvor­ mende additieven. De drukvastheid komt overeen met mor­telcategorie CS 11 (Pil volgens DIN V 18550). Het toegepaste bindmiddel in KEIM Seccopor®-Grosso heeft een hoge weerstand tegen sulfaten.

1. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Seccopor-Grosso wordt gebruikt voor:

- Het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wan­ den zowel in binnen- als buitensituaties. Bijzonder geschikt voor vochtige kelders, na waterschade, monumentale ge­ bouwen en dergelijke.
- Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en schimmelvorming.
- KEIM Seccopor-Grosso kan ingezet worden op onder­ gronden waar sprake is van een lichte zoutbelasting (zie WTA-merkblad "saneersystemen"). Bij onzekerheid over de hoogte van de zoutbelasting wordt een zoutanalyse vooraf aanbevolen.
- KEIM Seccopor-Grosso kan ook als buitenpleister toege­ past worden, hiervoor dient de sokkel conform de richtlijnen van KEIM te worden uitgevoerd. Voor de sokkel zelf is KEIM Seccopor-Grosso niet geschikt.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Unieke uitdrogingsgedrag op basis van specifieke poriëngeometrie en extreem hoog diffusievermogen.
- Korte standtijden tussen de arbeidsgangen waardoor de totale behandelingsperiade sterk wordt ingekort.
- Bij zoutbelasting in combinatie met hoge vochtigheid is zouttransport naar het morteloppervlak mogelijk; daardoor is overschilderbaarheid in enkele gevallen beperkt (vooronderzoek met zoutanalyse wordt aanbevolen). Onbeperkt hoog capillair watertransport (geen hydro­ fobering).
- Grote applicatiedikte mogelijk op basis van hoge natte standdikte.
- Verwerkbaar in één laag.
- Korrelgrootte : 0- 2,0 mm
- Dichtheid aangemaakte mortel : ca. 1,45kg/dm3
- Luchtporiënaandeel uitgeharde mortel uitgeharde mortel : > 20%
- Dichtheid :ca. 1,3 kg/dm3
- Porositeit :ca. 40 %

Technische Kenmerken (DIN EN 998-1}
- Drukvastheid na 28 dagen: Categorie CS 11 ( 1,5 - 5,0 N/mm2 )
- Brandklasse : A 1
Diffusieweerstandsgetal fJ : < 1 1
- Capillaire wateropname : WO
- Warmtegeleiding Ie 10, droog :< 0,39 W/(m.K) (50%)
                                                        : < 0,43 W/(m.K) (90%)
                                                         (Tobelwoorde volgens EN1745)

3. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Ondergrondvoorbehandeling
De bestaande aangetaste mortellagen verwijderen tot op het metselwerk waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet worden. Afgehakte mortelresten direct afvoeren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm. De wand grondig reinigen met (harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk).

Machinale verwerking
Te verwerken met elke gangbare putzmachine. Het gebruik van een remixer (bijvoorbeeld Ratomix PFT) wordt daarbij aanbevolen, zeker in het geval van een lange transportaf­ stand. De putzmachine met een hoge watertoevoer opstarten en daarna deze langzaam reduceren.

Aanmaken
Inhoud zak in 5 tot 6 liter water storten en met een korf­ menger mengen (mengtijd ca. 1-2 minuten). De waterhoe­ veelheid dient exact aangehouden te worden. Wanneer de mortel én of het water koud is, dient eventueel langer ge­ mengd te worden totdat de mortel een soepele, stabiele consistentie heeft. Geen producten bijmengen.

Verwerkingstijd: direct na het aanmaken, binnen 30 minuten verwerken. Al aantrekkend materiaal niet opnieuw opmengen.

Mortelopbouw
Laagdikte bij lichte zoutbelaste ondergronden (WTA­ merkblad "Renoveersystemen") minimaal 20 mm. Bij een zoutvrije ondergrond volstaat 1 0 mm. De mortel kan, afhan­ kelijk van de ondergrond, in meerdere lagen tot maximaal
50 mm opgebracht worden, waarbij per laag niet dikker dan
20 mm aangebracht mag worden.


Droge, zuigende ondergronden structureel benatten. Gladde niet zuigende ondergronden, beton, cellenbeton voorspritzen met KEIM Porosan-Trass-Cementputz met een dekking van ongeveer 50%. Grote oneffenheden in de ondergrond uit­ vlakken met een eerste laag KEIM Seccopor-Grosso. Vervolglagen kunnen na het apruwen al de volgende dag aangebracht worden. Om de kans op scheurvorming te verkleinen dient men de gebruikelijke standtijden ( 1 dag/ mm) aan te houden. De laatste laag, of de afwerklaag met KEIM Seccopor-Fino kan naar wens geschuurd, gefiltzt of anderszins afgewerkt worden. Indien er sprake is van grote laagdiktevariaties neemt de kans op droogtekrimp toe.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of
> +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon
opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m2 per mm laagdikte.

Bij een laagdikte van 20 mm is het verbruik ongeveer 1 zak (25 kg) voor 1 m2 oppervlak.

Nabehandeling
De verse putzlaag beschermen tegen te snelle uitdroging (verbranding) en het oppervlak zo nodig gedurende de twee opvolgende dagen vochtig houden. Binnenwanden niet te snel verwarmen: de hydraulische uithardingsreactie kan dan worden verstoord.

Aandachtspunt
Op basis van het drooggedrag van de mortel kan bij aan­ wezigheid van zouten in de ondergrond zoutkristallisatie aan het oppervlak plaats vinden. Deze zouten kunnen, naar behoefte, droog verwijderd worden.

Overschilderen
Duidelijk zichtbare sinterlagen moeten voor het overschilderen verwijderd worden.

Nabehandeling met een verfsysteem is op een zoutvrije en uitgeharde ondergrond zeker mogelijk.

De ondergrond is overschilderbaar na minimaal 14 dagen droging.

Binnen wordt als verfsysteem KEIM Ecosil-ME of KEIM Biosil aanbevolen. Buiten zijn de producten KEIM Unikristalat, KEIM Purkristelat of KEIM Granital aanbevolen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

4. VERPAKKING
25 kg zak, 36 zakken per pallet.

5. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

6. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau Productcode / Giscode : ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.