WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Seccopor-Fino

SKU#: KEIM Seccopor-Fino
Hoeveel verf heb ik nodig?
116,72
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM SECCOPOR®- FINO

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed vochttransport en uitstekende vochtregulering.

Normale putzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement met minerale toeslagen en speciale poriënvor­ mende toeslagen. De drukvastheid komt overeen met mor­ telcategorie CS 11 (Pil volgens DIN V 18550).

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Seccopor-Fino wordt gebruikt in combinatie met KEIM Seccopor-Grosso voor:
- Het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wan­ den in niet weerbelaste omstandigheden. Bijzonder ge­ schikt voor vochtige kelders, na waterschade, monumenta­ le gebouwen en dergelijke.
- Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en schimmelvorming.
- KEIM Seccopor-Fino kan ook in buitensituaties worden toegepast, hierbij is de gemaakte uitvoering van de sokkel aan te houden zoals deze in de KEIM brochure staat aan­ gegeven. KEIM Seccopor-Fino is niet geschikt voor het be­ reik van de plint.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- uniek uitdrogingsgedrag op basis van specifieke poriëngeometrie en extreem hoog diffusievermogen.
- bij zoutbelasting in combinatie met hoge vochtigheid is zouttransport naar het morteloppervlak mogelijk; daar­ door is overschilderbaarheid in enkele gevallen beperkt (vooronderzoek met zoutanalyse wordt aanbevolen).
- onbeperkt hoog capillair watertransport (geen hydrofobering).
- machinaal te verwerken.
- verwerkbaar in één laag.
- Korrelgrootte : 0 - 0,6 mm
- Dichtheid aangemaakte mortel : ca. 1,6 kg/dm3
- Luchtporiënaandeel aangemaakte mortel : > 20%
- Dichtheid uitgeharde mortel : ca. 1,3 kg/dm 3
- Porositeit : >40%

Technische Kenmerken (DIN EN 998-1)
- Buigtreksterkte :ca. 2,0 N/mm2
- Drukvastheid :categorie CS 11
   na 28 dagen :1,5 - 5,0 N/mm2
- Brandklasse :A1
- Capillaire wateropname : ≥ 008 N/mm2
- Hechttreksterkte :WO
- Diffusieweerstandsgetal µ : < 11
- Warmtegeleiding A. 10, droog :S 0,39 W/(m.K) (50%)
                                                        :S 0,43 W/(m.K) (90%)
                                                        (tabellenwaarde volgens EN 1745)

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet draagkrachtig en schoon zijn. Grond­ lagen opruwen. Droge en zuigende ondergronden voornat­ ten.

Aanmaken
Inhoud zak in 5,5 - 6,5 liter water storten en met een korf­ menger ca. 1 - 2 minuten mengen totdat de mortel een soepele, stabiele consistentie heeft. Geen producten bijmengen.
Verwerkingstijd: direct na het aanmaken, binnen 30 minuten verwerken. Al aantrekkend materiaal niet opnieuw opmengen (Keim Seccopor-Fino kan ook machinaal verwerkt worden).

Mortelopbouw
De grondlaag is opgezet met KEIM Seccopor-Grosso. Na het apruwen van de grondlaag kan al de volgende dag KEIM Seccopor-Fino opgezet worden en gestructureerd, geschuurd of anderszins afgewerkt worden.
Als afwerklaag op KEIM Seccopor-Grosso kan een laagdikte van ongeveer 2-3 mm gehanteerd worden. Indien de on­ dergrond nadien met KEIM Purkristalat wordt afgewerkt dient een laagdikte van 5 mm gehanteerd te worden, een putz­ laagdikte van 7 mm mag echter niet worden overschreden.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister.

Bij applicatie buiten: niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind.

De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Nabehandeling
De verse putzlaag beschermen tegen te snelle uitdroging (verbranding) en het oppervlak zo nodig gedurende de twee opeenvolgende dagen vochtig houden. Binnenwanden niet te snel verwarmen: de hydraulische uithardingsreactie kan dan worden verstoord.

Aandachtspunt
Op basis van het drooggedrag van de mortel kan bij aan­ wezigheid van zouten in de ondergrond zoutkristallisatie aan het oppervlak plaats vinden. Deze zouten kunnen, naar behoefte, droog verwijderd worden.

Overschilderen
Duidelijk zichtbare sinterlagen moeten voor het overschilde­ ren verwijderd worden. De functionaliteit van het KEIM Seccopor systeem is alleen gewaarborgd bij toepassing van een zeer hoog dampopen KEIM verfsysteem. Applicatie kan alleen plaats vinden op een zoutvrije uitgeharde onder­ grond. De ondergrond is overschilderbaar na minimaal 14 dagen droging.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m2 per mm laagdikte.

Bij een laagdikte van 5 mm kan men met één zak ongeveer 3,5 m2 afwerken.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg zak, 40 zakken per pallet.

6. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau Productcode / Giscode : ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.