WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Porosan-HF-Sanierputz

SKU#: PHFSZ25K0
Hoeveel verf heb ik nodig?
80,46
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM POROSAN®-HF-SANIERPUTZ

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Droge mortel op basis van kalk, witte cement, zand en toe­ slagen welke een natuurlijk witte saneermortel ® volgens DIN EN 988-1 met korte afbindtijd oplevert. De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS 11 (Pil volgens DIN V 18550) KEIM Porosan-HF-Sanierputz voldoet aan de eisen van het WTA merkblad 2-9-04/D en is WTA gecertificeerd.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Porosan-HF-Sanierputz is een saneermortel met ver­ snelde afbinding voor het herstel van vocht- en zoutbelaste ondergronden. Het product is tevens geschikt voor het be­ pleisteren van wanden met een verhoogde vochtbelasting bij historische gebouwen, binnenwanden, kelders etc. zowel binnen als buiten. Bij geringe en middelmatige zoutbelasting (op basis van onderzoek) als één-laags systeem toe te pas­ sen. Niet geschikt voor het bestrijden van drukkend water of condensatieproblemen zonder additionele maatregelen (wegnemen oorzaak noodzakelijk). Door de fijne korrelop­ bouw zeer geschikt om glad en strak af te werken.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Korrelgrootte : 0 - 1 mm
- Porositeit : > 40 %
- Minerale saneermortel volgens WTA met groot zout bufferend vermogen
- Mineraal, natuurwit
- Snelle afbinding waardoor snel af te werken
- Hoge porositeit als gevolg van luchtporiënvorming met als gevolg een hoog diffusiegetal en uitstekend drogend ver­ mogen.
- Machinaal te verwerken
- Verminderde zoutuitbloeiing aan het oppervlak (hoog zoutvasthoudend vermogen)
- Vorstbestendig

Technische kenmerken (DIN EN 998-1)
- Drukvastheid : 1,5 - 5,0 N/mm2
- Brandklasse : A 1
- Hechtsterkte : > 0,08 N/mm2
- Water opname : > 0,3 kg/m2 na 24h
- Diffusieweerstandsgetal : ca. 7
- Warmtegeleiding À10, droog :< 0,83 W/(m.K) (50%)
< 0,93 W/(m.K) (90%)
1.R: 1,0 W/(m.K)

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Ondergrondvoorbehandeling
De bestaande zoutbelaste ondergrond ontdoen van zout­ houdende delen waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet wor­ den. Zouthoudende verwijderde pleisterresten direct afvoe­ ren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm, zouthoudende stenen verwijderen en nieuwe stenen inboe­ ten. De wand grondig (droog) reinigen met (harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk). Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. Op niet zuigende of harde natuursteen muren wordt eerst een spritzlaag met KEIM Porosan-Trass-Zementputz aangebracht met een dekking van 50 - 70% (de ondergrond blijft zicht­ baar). Verdiepte vlakken, gaten en sterke oneffenheden worden met KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP uitgevlakt (let op standtijd).

Verbruik
- Materiaalverbruik :ca. 1,0 kg/m2 per mm laagdikte
- Watertoevoeging : 5,5 - 6,5 I per zak
- Opbrengst : ca.25 I natte mortel per zak van 25 kg


Aanmaken
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP wordt met de gebruikelij­ ke mortelpompen (bijvoorbeeld P.F.T., G4, G5, Putzknecht S48, M-tec M3) zonder namenger en LP-snekkemantel ver­ werkt. Niet geschikt voor (beton)molens, dwangmengers en mengers welke veel lucht inslaan. Te lange mengtijd vermij­ den! Kleine hoeveelheden worden met de korfmenger ge­ mengd (mengtijd ca. 2 minuten). De mortel in een soepele, stabiele consistentie aanmaken en op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Mortel opzetten (8-1 2mm) en na korte aantrektijd nat in nat de tweede laag op de gewenste dikte aanbrengen. Geen toeslagen gebruiken.

Mortelopbouw
Indien één-laags toegepast minimaal 20, maximaal 25 mm laagdikte hanteren. Bij dikkere lagen, sterke vochtbelasting, extreme zoutbelasting en andere ongunstige omstandighe­ den dient men twee- of meeriagig te werken met een laagdik­ te van 1 0 tot 25 mm. Onderliggende lagen goed opruwen, droogtijd voor de vervolgbehandeling 1 dag per mm laag­ dikte. Zouten welke gedurende de droging van de eerste laag aan het oppervlak kristalliseren voor het aanbrengen van de tweede laag droog verwijderen. Totale laagdikte niet dikker dan 40 mm. Indien dikkere lagen noodzakelijk zijn, eerst KEIM Ausgleichsputz-NP toepassen.

Verdiepte vlakken, gaten en sterke oneffenheden worden met KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP uitgevlakt (let op standtijd).

Attentie: Door de snelle afbinding kan de mortel in de regel na 2 - 3 uur afgewerkt worden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding. Bij hoge tempera­ turen wordt deze versneld.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon
opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde opper­ vlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Nabehandeling
De verse putzlaag beschermen tegen te snelle uitdroging (verbranding) en het oppervlak zo nodig gedurende de twee opvolgende dagen vochtig houden. Binnenwanden niet te snel verwarmen: de hydraulische uithardingsreactie kan dan worden verstoord.

Vervolgbehandeling/overschilderen
Fijne afwerklagen zijn (na inachtneming van de standtijd) toepasbaar mits deze een sd -waarde lager dan 0,2m heb­ ben. Afwerking met KEIM minerale verfsystemen is mogelijk na minimaal 1 0 dagen. De functionaliteit van KEIM Porosan­ HF-Sanierputz is alleen gewaarborgd bij toepassing van een zeer hoog damp open KEIM verfsysteem zoals bv. KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Quarzil, KEIM Biosil, KEIM Ecosil, KEIM Optil etc.
Voor buiten: eventuele aanwezige (kalk)sinterlagen op het oppervlak etsen met KEIM Etsvloeistof, 1 :3 met water ver­ dund en aansluitend reinigen met schoon water.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg zak, 42 zakken per pallet= 1 050 kg

6. OPSLAG
6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.1 7 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de andergrand en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aan· vaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VWF).