WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Calcmat MM40 NHL Metselmortel

SKU#: KEIM Calcmat MM40 NHL Metselmortel
Hoeveel verf heb ik nodig?
38,15
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

CALCMAT MM 40

Metselmortel op basis van natuurliik hydraulische kalk


1. Productomschrijving
CALCMAT MM 40 is een metselmortel op basis van zuivere, natuurlijk hydraulische kalk (NHL 3,5 CE, volgens EN 459-1) en hoogwaardige gezeefde zanden. Door de unieke product eigenschappen zijn deze mortels met name geschikt voor toepassing in de restauratie.
Maar ook toepassing in de moderne nieuwbouw staat garant voor een goede vochthuishouding en een grote mate aan flexibiliteit.

2. Toepassingsgebied
CALCMAT MM40 is geschikt voor het metselen van bakstenen en het stellen van poreuze natuursteen.

3. Producteigenschappen
• laat ondergronden ademen
• optimale vochthuishouding
• lage E-modulus (zeer taai)
• uitstekende hechting
• eenvoudig en makkelijk te verwerken

Technische Kenmerken (EN 459-1)
• Korrelgrootte : 0 - 2,50 mm
• w/pratio : 0,18
• Spreidmaat : 160 mm
• Drukvastheid : 3,5 - 10,0 N/mm2
• Brandklasse : A 1
• Diffusieweerstandsgetal fJ : 8

4. Verwerking
Voorbereiding
De te gebruiken metsel- of natuursteen dient niet te nat te zijn. Droge stenen dienen bevochtigd te worden.

Applicatie
CALCMAT MM40 kan met een korfmengerin een kuip aangemaakt worden of met een speciemolen. Neem voldoende mengtijd in acht (5 tot 7 minuten) zonder te overmengen daar anders sterke reductie in de sterkte ontwikkeling kan ontstaan. Watertoevoeging: ca 172 - 188 mi/kg (4,3 - 4,7 ltr per zak) . CALCMAT MM40 moet voor opstijven verwerkt zijn. Al afgebonden materiaal mag niet opnieuw opgemengd worden.
Bij het verwerken van de mortel dient zowel de lint- als de stootvoeg volledig gevuld te worden. Indien er nagevoegd wordt de metselmortel vierkant uitkrabben.

Verbruik
Als metselmortel; afhankelijk van de steensoort en de voegbreedte en de gekozen opbouw. Een en ander op basis van een proefstuk vaststellen.
Voorbeeld; Bij gebruik van een waalformaat steen (210x 1000x50) uitgevoerd in steens werk met een voeg van 10 mm is het verbruik ongeveer 90 kg, het verbruik bij halfsteens metselwerk is ongeveer 37 kg.

Verwerkingscondities
Omgevings-en ondergrondtemperatuur tussen +5° en 30°( aanhouden tijdens verwerking en droging van de mortel. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Vers metselwerk tijdens en na realisatie tegen sterke wind en regen beschermen.

Nabehandeling
Gedurende de afbindfase het metselwerk regelmatig besproeien met water teneinde een goede hydratatie van de mortel te bevorderen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
25 kg zak, 42 zakken op een pallet.

6. Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering
Signaalwoord : Gevaar.

Gevarenaanduiding:
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming /gelactsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338+P310 B IJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsbedrijf. Vooraf moet het product inert worden door uitharden met water. Verpakkingen moeten volledig worden geleegd.

8. Transport codering
Niet van toepassing.

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01
Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen.
Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VWF) .